Bác sĩ Trần Phương

Chuyên sâu nâng mũi sụn sườn
Hơn 2000 ca nâng mũi sụn sườn

Bác sĩ Bích

Viện trưởng viện nâng mũi Topnose
Phó chủ tích hiệp hội thẩm mỹ

Bác sĩ Mai

Chuyên sâu nâng mũi cấu trúc sụn sườn
Hơn 2000 ca nâng mũi sụn sườn

Bác sĩ Thường

Chuyên sâu nâng mũi cấu trúc sụn sườn
Hơn 2000 ca nâng mũi sụn sườn